Disclaimer

Disclaimer

Algemeen

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De Stichting Opleiders Collectief Beeldcoaching is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Gebruik van de website

De website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. over Beeldcoaching, over actuele ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, opvoeding en zorg en over de bij de Stichting Opleiders Collectief aangesloten organisaties. Het op enigerlei wijze kopiëren (anders dan in het kader van downloaden), reproduceren, verveelvoudigen, doorsturen, verspreiden, openbaar maken of tegen vergoeding beschikbaar stellen aan derden van het materiaal op de websites, op een wijze die strijdig is met het doel van de website is, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Stichting Opleiders Collectief Beeldcoaching, verboden.

Inhoud van de website

Hoewel de Stichting Opleiders Collectief Beeldcoaching redelijkerwijs alles in het werk zal stellen om betrouwbare informatie via de website te verstrekken, garandeert zij niet dat de website vrij is van onnauwkeurigheden, fouten en/of omissies. De Stichting Opleiders Collectief Beeldcoaching staat er niet voor in dat de informatie, software, verwijzingen of hyperlinks die via haar website toegankelijk is, vrij is van virussen, of vergelijkbare schadelijke componenten is. De Stichting Opleiders Collectief Beeldcoaching adviseert u derhalve alle op het internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze website ophaalt. De Stichting Opleiders Collectief Beeldcoaching staat er evenmin voor in dat door haar gebruikte hyperlinks nog juist zijn. Zij aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites waarnaar met een hyperlink wordt verwezen of op een andere wijze wordt verwezen. De Stichting Opleiders Collectief Beeldcoaching velt geen inhoudelijk waardeoordeel over de op haar site genoemde links en organisaties.

Externe links

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan de Stichting Opleiders Collectief Beeldcoaching  worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. De Stichting Opleiders Collectief Beeldcoaching heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Intellectueel eigendomsrecht

De op de website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, woord- en beeldmerken, zijn eigendom van de Stichting Opleiders Collectief beeldcoaching. Ze worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze websites.

Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u informatie aanvraagt, lid wordt van de Stichting Opleiders Collectief Beeldcoaching of artikelen of materialen bestelt, worden uw gegevens vastgelegd. De Stichting Opleiders Collectief Beeldcoaching gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van uw aanvraag, aanmelding of bestelling, en om leden en bezoekers te informeren over nieuws, activiteiten en producten van de stichting. Wij delen uw gegevens niet met derden, tenzij dat voor de uitvoering van uw aanvraag noodzakelijk is. Mocht u meer informatie willen daaromtrent, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de stichting info@beeldcoaching.com

E-mail

De informatie, verzonden via e-mailberichten, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan.

Als u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u ons en de geadresseerde in kennis te stellen en het bericht te vernietigen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, wijziging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan, behalve na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Opleiders Collectief Beeldcoaching. Wij staan niet in voor de juiste en volledige overbrenging van c.q. de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Uitsluitend het door de bevoegde persoon of het bevoegde orgaan getekende papieren document is bindend.

Beeldcoaching